Επιχειρηματίες από Ελλάδα

Αξιόπιστη λύση στην Κυπριακή αγορά.

Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ενεργείς στον τομέα των υπηρεσιών από το 1992. Η εμπειρία μας και η αξιοπιστία μας και η δέουσα επιμέλεια των αναγκών των πελατών μας καθιέρωσε ως μια αξιόπιστη λύση στην Κυπριακή αγορά.

Βλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας ξεχωριστά και μπορούμε να καταστρώσουμε το καλύτερο δυνατό πλάνο για δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης. Σας συμβουλεύουμε για τη δημιουργία της καλύτερης δυνατής οντότητας βάσει των αναγκών σας και του επιχειρηματικού πλάνου. Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε σας βήμα, ούτος ώστε να καταστείτε μια υγιές επιχείρηση που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σε μακροχρόνια βάση και να σας αποφέρει ένα σημαντικό εισόδημα.

Kοινοί τύποι δραστηριότητας

Οι πιο κοινοί τύποι δραστηριότητας Εταιρειών που εγκαθιδρύονται στη Κύπρο από ξένους επενδυτές είναι:

 • Εταιρείες για κατοχή Επενδύσεων (holding)
 • Εταιρείες για σκοπούς εμπορίας (trading)

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σε μερίσματα και τόκους που πληρώνονται προς δικαιούχους μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου.

Η Κύπρος έχει συμφωνία με πολλές χώρες (double taxation treaties), για χαμηλή παρακράτηση φόρου όταν τα κέρδη θα δοθούν ως μερίσματα σε Κυπριακή Εταιρεία που είναι ο δικαιούχος.

Αρχικά μια Εταιρεία για να θεωρείται Κυπριακή οντότητα πρέπει η διαχείριση και ο έλεγχος της να γίνονται στην Κύπρο. Για να επιτευχθεί αυτό,

 • Η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να διαμένουν στην Κύπρο
 • Το εγγεγραμμένο της γραφείο να είναι στην Κύπρο
 • Ο γραμματέας της Εταιρεία να είναι στην Κύπρο
 • Πρέπει να διατηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Διεθνής Λογιστικά Πρότυπα
 • Πρέπει να ετοιμάζει ετήσιους Λογαριασμούς οι οποίοι θα ελέγχονται από Ανεξάρτητους Ελεγκτές
 • Πρέπει να πληρώνει το Ετήσιος τέλος στον Έφορο Εταιρειών κάθε χρόνο μέχρι τις 30/6/ (€350).

Φόρος Εισοδήματος (Corporation tax)

Η Εταιρεία φορολογείται στο κέρδος της (Έσοδα πλην Έξοδα) με συντελεστή 12,5%

Φόρος Αμυντικής εισφοράς (Special Defense Contribution ‘SDC’)

Η Εταιρεία σαν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δεν φορολογείται στα εισοδήματά της με τον φόρο Άμυνα (SDC) εκτός αν έχει εισοδήματα από τόκους ή εισοδήματα από ενοίκια.

Ωστόσο, αν οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου*, φορολογούνται με 17% αμυντική εισφορά όταν αποφασίσουν να αποσύρουν τα κέρδη της Εταιρείας, με τη μορφή μερίσματος.

*Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου τα μερίσματα είναι αφορολόγητα.

Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος «Κάτοικος Κύπρου» ορίζεται :

 • Άτομο (φυσικό πρόσωπο) που παραμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος,

ή 

Άτομο (φυσικό πρόσωπο) που πληροί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις σε κάθε φορολογικό έτος:

 • παραμένει στην Κύπρο για περισσότερες από 60 ημέρες
 • δεν παραμένει σε άλλο κράτος για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ημέρες
 • δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος·
 • ασκεί επιχείρηση στην Κύπρο ή / και εργοδοτείται στην Κύπρο ή / και κατέχει αξίωμα σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου, κατά τις 31 Δεκεμβρίου του κάθε φορολογικού έτους, δηλαδή η επιχείρηση ή η εργοδότηση ή η κατοχή αξιώματος δεν τερματίζονται πριν το τέλος του φορολογικού έτους·
 • διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο που του ανήκει ή την ενοικιάζει.

1) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 50% όταν οι αποδοχές είναι άνω των €100.000 για 10 συναπτά έτη με την προϋπόθεση ότι δεν κατοικούσε στην Κύπρο για τρία από τα πέντε έτη πριν από το έτος έναρξης της απασχόλησής του.

2) Υπενθυμίζεται πως το άτομο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν υπόκειται σε φόρο Άμυνας.

Άτομο το οποίο αποφασίσει να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου ο οποίος δεν ήταν κάτοικος Κύπρου για 17 συνεχόμενα έτη, πριν από την εγκατάσταση του, για τα επόμενα 17 χρόνια θεωρείται non-domiciled και θα εξαιρείται από τον Φόρο Άμυνας στα μερίσματα.